ผู้เขียน หัวข้อ: "มหัศจรรย์เวียงหนองหล่ม ชื่นชมนกที่เชียงราย" ..ปฏิบัติการเชิงรุก"ดีด้วยกัน" Win&Win"  (อ่าน 840 ครั้ง)

puling222

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3996
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “มหัศจรรย์เวียงหนองหล่ม  แหล่งชมนกที่เชียงราย”

เป้าหมาย: สร้างความเข้าใจในการพัฒนาเชิงอนุรักษ์เพื่อรองรับการเป็นประตูสู่อาเซียนอย่างมั่นคงและยั่งยืนให้กับผู้นำ/ผู้บริหารท้องถิ่นรอบพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่มประกอบด้วย

1) ผู้นำชุมชน/ผู้บริหารท้องถิ่นรอบพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่มมีความตระหนักรู้ในคุณค่าและความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่ม

2) ผู้นำชุมชน/ผู้บริหารท้องถิ่นรอบพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่มมีใจสู้ ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่มร่วมกันอย่างเหมาะสม

3) ผู้นำชุมชน/ผู้บริหารท้องถิ่นรอบพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่มกำหนด กฎ กติกา การใช้ประโยชน์และการพัฒนาเชิงอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่มร่วมกัน

กลุ่มเป้าหมาย:

1) ผู้นำชุมชน และผู้บริหารท้องถิ่น 4 ตำบลรอบพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่ม ประกอบด้วยตำบลจันจว้า ตำบลจันจว้าใต้ ตำบลท่าข้าวเปลือก และตำบลโยนก รวมจำนวน 50 คน

2) วิทยากร จำนวน 15 คน

3) คณะทำงาน จำนวน 25คน

กำหนดการ

วันแรก

เวลา
กิจกรรม
วิทยากร
ผู้รับผิดชอบ
08.30 น.
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียน
    
09.00 น.
พิธีเปิด บรรยายพิเศษ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
09.30 น.
วิสัยทัศน์และสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
ผู้อำนวยการสนง.ท่องเที่ยวฯเชียงราย
 
10.15 น.
รับประทานอาหารว่าง
    
10.30 น.
ประชาคมอาเซียนกับการเตรียมความพร้อมของจังหวัดเชียงราย
ผศ.ดร.สินธุ์ สโรบล
(วิทยาลัยบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
 
กำหนดการ (ต่อ)

เวลา
กิจกรรม
วิทยากร
ผู้รับผิดชอบ
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
    
13.00 น.
ความสำคัญของเวียงหนองหล่มในแง่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ผอ.วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
 
14.00 น.
รับประทานอาหารว่าง
    
14.15 น.
ความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่มและความหลากหลายทางชีวภาพ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
 
15.15 น.
แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ชุ่มน้ำ  เวียงหนองหล่ม ข้อเสนอจากบทเรียนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
นายสุชาครีย์  ศรีรัตน์  หัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นฯ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย/สกว.)
 
15.30 น.
พิพิธภัณฑ์เฉลิมราช  พิพิธภัณฑ์ชุมชน
ผอ.โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
 
16.45 น.
สรุปบทเรียน/นัดหมาย  กำหนดการวันถัดไป
    
            
            
 

 

 

 

 

 

 

วันที่สอง

เวลา
กิจกรรม
วิทยากร
ผู้รับผิดชอบ
08.00 น.
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียน
    
08.30 น.
ลงพื้นที่ศึกษาปางควาย                บ้านห้วยน้ำราก ตำบลจันจว้า
    
10.15 น.
รับประทานอาหารว่าง
    
10.30 น.
ลงพื้นที่อนุรักษ์ของชุมชนบ้านห้วยน้ำรากหมู่ที่ 9 ตำบลจันจว้า
และวัดป่าหมากหน่อ
    
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
    
13.00 น.
กฎ กติกา  การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ่มน้ำ             เวียงหนองหล่มอย่างชาญฉลาด
- แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมระดมความคิด
-แต่ละกลุ่มนำเสนอแนวคิด
(รับประทานอาหารว่างระหว่างดำเนินกิจกรรม)
    
16.30 น.
สรุปบทเรียน
พิธีปิด
ร่วม...ทำสิ่งที่เรารัก รักษ์สิ่งที่เราชอบ
ประกอบแล้ว ดีด้วยกันครับผม

lomluang

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 16322
ยินดีด้วยครับปู่ที่คนในพื้นที่รักษ์และหวงแหนทรัพยากรอันล้ำค่าก่อนที่มันจะล่มสลายไปจากน้ำมือคนเพียงไม่กี่คน หนองหล่มเคยรุ่งเรืองมาแต่อดีตกาลเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญแห่งหนึ่งที่นักดูนกทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศรู้จักดี หนองหล่มถูกบุกรุก ทำลาย เเผ้วถาง เผา เพื่อเอามาเป็นที่ทำกิน ยังดีที่มีคนอีกกลุ่มหนึ่งหันมาเอาจริงกับการอนุรักษ์ปกปักรักษาทรัพยากรอันล้ำค่านี้ไว้ จัดให้เป็นแหล่งพักพิงอาศัยของนกหนูปูปลาคนและธรรมชาติก็จะเกื้อกูลให้ผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ธรรมชาติได้รับการดูและรักษา คนก็มีแหล่งทำมาหากิน กุ้ง หอย ปู ปลา ก็อุดมสมบูรณ์ชุมชนก็เข้มแข็ง นี่คนผลพวงของการเอาใจใส่ดูและธรรมชาติ ยินดีตวย ครับปู่

puling222

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3996
ครับท่านลมหลวง คงต้องขอบคุณ คนที่"จุดไฟ"
และท่านลมหลวง ที่เห็นความสำคัญ ของพื้นที่นี้
และต้องลุกมาทำอะไรสักอย่าง เพื่อ ปกป้อง
และขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้อง
ทำให้เกิดปรากฎการณ์"รวมใจสู้"
แบบ มดแดง กัดไม่ปลอย ถอยไม่เป็น เล่นไม่เลิกครับ"
ร่วม...ทำสิ่งที่เรารัก รักษ์สิ่งที่เราชอบ
ประกอบแล้ว ดีด้วยกันครับผม

puling222

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3996
http://lomluang.com/birdboard/b1/leader-reactivate-yonok-wetland/http://lomluang.com/birdboard/b1/yonok-wetland-3318/


http://lomluang.com/birdboard/b1/5-3422/

เรื่องราว กว่าจะมาถึงวันนี้ ครับ

ร่วม...ทำสิ่งที่เรารัก รักษ์สิ่งที่เราชอบ
ประกอบแล้ว ดีด้วยกันครับผม